Tribhuvan University

Patan Multiple Campus

List of Professor

Professor x¿sf] ;"rL

Department

Name

 
 

Statistics

Rashindra Pd. Yadav

 

Prabin Lal Shrestha

 

English

 

 

Dr. Shreedhar Pd. Gautam

 

Bhupa Pd. Dhamala

 

Dr. Dev Narayan Yadav

 

Dr. Rajan Pd. Pokharel

 

Chemistry

Kunji Lal Yadav

 

Physics

Dr. Shankar Pd. Shrestha

 

Lekh Nath Subedi

 

Hom Nath Poudel

 

Dr. Indra Bahadur Karki

 

Economics

Dr. Govinda Nepal

 

Dr. Ram Chandra Bhattarai

 

Zoology

Dr. Madhab Pd. Gautam

 

Paras Mani Acharya

 

Arbinda Kumar Keshari

 

Tatwo Pd. Timilsina

 

Nepali

Dr. Jagdish Chandra Bhandari

 

Dr. Bishwa Nath Bhandari

 

Dr. Krishna Pd. Dahal

 

Dr. Dharma Raj Adhikari

 

Management

Bijaya Gopal Shrestha

 

Shankar Pd. Bhandari

 

History

Dr. Meena Ojha